به نقل گلچین نیوز : آقازاده گفت: اگر بدین صورت پیش برویم باید منتظر وضعیت قرمز در تمام استان مرکزی باشیم. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


آقازاده گفت: اگر بدین صورت پیش برویم باید منتظر وضعیت قرمز در تمام استان مرکزی باشیم.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز