به نقل گلچین نیوز : وزیر اسبق تعاون تصریح کرد: کشور مدیرانی شجاع، با برنامه و پاکدست طلب می کند که شبانه روز برای خدمت به مردم فعالیت کنند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


وزیر اسبق تعاون تصریح کرد: کشور مدیرانی شجاع، با برنامه و پاکدست طلب می کند که شبانه روز برای خدمت به مردم فعالیت کنند.


خبرگزاری گلچین نیوز