به نقل گلچین نیوز : هشت تن داروی قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد ریال درفرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد کشف شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


هشت تن داروی قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد ریال درفرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد کشف شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز