به نقل گلچین نیوز : با تصویب قوانین متعدد و گا‌ها متناقض با هم در کشور که در حال حاضر به بیش از ۱۲ هزار قانون رسیده است، با حجم انبوهی از قانون رو به رو شده‌ایم که بعضا یکدیگر را نقض کرده، دور می‌زنند یا زمینه رانت را فراهم می‌کنند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


با تصویب قوانین متعدد و گا‌ها متناقض با هم در کشور که در حال حاضر به بیش از ۱۲ هزار قانون رسیده است، با حجم انبوهی از قانون رو به رو شده‌ایم که بعضا یکدیگر را نقض کرده، دور می‌زنند یا زمینه رانت را فراهم می‌کنند.


خبرگزاری گلچین نیوز