به نقل گلچین نیوز : رئیس اداره آموزش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد در مورد نظارت والدین بر رفتار و فعالیت سایبری فرزندان توضیحاتی ارائه داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس اداره آموزش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد در مورد نظارت والدین بر رفتار و فعالیت سایبری فرزندان توضیحاتی ارائه داد.


خبرگزاری گلچین نیوز