به نقل گلچین نیوز : درجلسه ای تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی و قراردادی شاغل در دستگاه‌های اجرایی بررسی شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


درجلسه ای تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی و قراردادی شاغل در دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.


خبرگزاری گلچین نیوز