به نقل گلچین نیوز : رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد گفت: ۵ هزار هکتار از اراضی ملی در این شهرستان رفع تصرف شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد گفت: ۵ هزار هکتار از اراضی ملی در این شهرستان رفع تصرف شد.


خبرگزاری گلچین نیوز