به نقل گلچین نیوز : عزیزاده با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی در تلاش برای گمرنگ نشان دادن انتخابات هستند گفت: مشارکت مردم در انتخابات موجب ناکامی دشمنان می‌شود. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


عزیزاده با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی در تلاش برای گمرنگ نشان دادن انتخابات هستند گفت: مشارکت مردم در انتخابات موجب ناکامی دشمنان می‌شود.


خبرگزاری گلچین نیوز