به نقل گلچین نیوز : مزارع دیرکاشت برنج برای مدیریت آفت ساقه خوار شناسایی می‌شوند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مزارع دیرکاشت برنج برای مدیریت آفت ساقه خوار شناسایی می‌شوند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز