به نقل گلچین نیوز : ساکنین محله جهانفر یزد پیگیر حصارکشی اطراف ریل راه آهن و چشم انتظار حل مشکلاتشان هستند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


ساکنین محله جهانفر یزد پیگیر حصارکشی اطراف ریل راه آهن و چشم انتظار حل مشکلاتشان هستند.


خبرگزاری گلچین نیوز