به نقل گلچین نیوز : سردار القاصی مهر اتخاذ رویکرد اجتماعی و دانش محوری پلیس را عامل مهمی برای جلب مشارکت عمومی و رمز موفقیت پلیس در اجرای ماموریت‌ها عنوان کرد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سردار القاصی مهر اتخاذ رویکرد اجتماعی و دانش محوری پلیس را عامل مهمی برای جلب مشارکت عمومی و رمز موفقیت پلیس در اجرای ماموریت‌ها عنوان کرد.


خبرگزاری گلچین نیوز