به نقل گلچین نیوز : رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان مرکزی گفت: تفرش دستگاه اکسیژن ساز ندارد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان مرکزی گفت: تفرش دستگاه اکسیژن ساز ندارد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز