به نقل گلچین نیوز : مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی دانش آموزان برای دریافت کتب درسی باید در سامانه ثبت نام کنند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی دانش آموزان برای دریافت کتب درسی باید در سامانه ثبت نام کنند.


خبرگزاری گلچین نیوز