به نقل گلچین نیوز : رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر تهیه بذر گندم از مزارعی که دارای بذر مرغوب است تاکید کرد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر تهیه بذر گندم از مزارعی که دارای بذر مرغوب است تاکید کرد.


خبرگزاری گلچین نیوز