به نقل گلچین نیوز : اگر در روز‌های زاد و ولد حیوانات در طبیعت، با نوزاد تازه متولد شده حیوانی مواجه شدیم بهتر است به آن دست نزنیم. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


اگر در روز‌های زاد و ولد حیوانات در طبیعت، با نوزاد تازه متولد شده حیوانی مواجه شدیم بهتر است به آن دست نزنیم.


خبرگزاری گلچین نیوز