به نقل گلچین نیوز : گروه ۵۳ نفره پزشکی و دندانپزشکی برای خدمت رسانی به بخش بهداشت و درمان در بیمارستان حضرت بقیه الله اعظم شهر سردشت مستقر شدند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


گروه ۵۳ نفره پزشکی و دندانپزشکی برای خدمت رسانی به بخش بهداشت و درمان در بیمارستان حضرت بقیه الله اعظم شهر سردشت مستقر شدند.


خبرگزاری گلچین نیوز