به نقل گلچین نیوز : سردار القاصی مهر از اجرای اولین مرحله طرح سراسری مبارزه با قاچاق معکوس با محوریت پلیس امنیت اقتصادی در استان ایلام خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سردار القاصی مهر از اجرای اولین مرحله طرح سراسری مبارزه با قاچاق معکوس با محوریت پلیس امنیت اقتصادی در استان ایلام خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز