به نقل گلچین نیوز : سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: واکسیناسیون کرونا درهرمزگان متوقف نشده است و در حال انجام است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: واکسیناسیون کرونا درهرمزگان متوقف نشده است و در حال انجام است.


خبرگزاری گلچین نیوز