به نقل گلچین نیوز : این روزها که به انتخابات نزدیک می شویم به سراغ مردم در روستاها اگر برویم خواسته هایی دارند که شاید شنیدنشان بد نباشد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


این روزها که به انتخابات نزدیک می شویم به سراغ مردم در روستاها اگر برویم خواسته هایی دارند که شاید شنیدنشان بد نباشد.


خبرگزاری گلچین نیوز